Iekšējās kārtības noteikumi

Spiežot uz saites, varat iepazīties ar V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumiem.

Iekšējās kārtības noteikumi 2019_20

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

V.PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA

IZM reģ. nr. 4113903238, adrese Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV – 3301, tālr. 63322050, 63350002,

fakss 63354112, e-pasts: vpkvskola@kuldiga.lv, www.vpkv.kuldiga.lv

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kuldīgā

                      

Iekšējās kārtības noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. apakšpunktu

 

 1. Vispārīgie jautājumi

Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un izglītības iestādes nolikumu (turpmāk – noteikumi).

 1. Noteikumi attiecīgajā to daļā ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 2. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.
 3. Noteikumi nosaka:

4.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

4.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;

4.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;

4.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

4.5. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;

4.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

4.7. citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.

 1. Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājās izglītības iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu un parakstu.
 2. Noteikumi ir publicēti izglītības iestādes mājas lapā un e-klasē. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu izglītības iestādē.
 3. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar izglītības iestādes galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un izglītības iestādes turpmākās attīstības veicināšanu.
 4. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

 

 1. Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi
 2. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku.
 3. Mācības izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu pasākumi notiek arī brīvdienās.
 4. Mācību process izglītības iestādē sākas plkst. 8.30.
 5. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi sagatavotos stundai.
 6. Izglītojamie novieto virsdrēbes garderobē. Atrasties izglītības iestādes telpās virsdrēbēs ir aizliegts. Jāuzvedas atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinātajiem kārtības noteikumiem.
 7. Izglītības iestādes garderobe darbojas no plkst. 7.30 līdz 17.00.
 8. Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu ilgums.
 9. Mācību stundu grafiks sākumskolas programmās:
Rīta aplis: 8.30 – 8.40
1. mācību stunda: 8.40 – 9.20
2. mācību stunda: 9.35 – 10.15
3. mācību stunda: 10.25 – 11.05
4. mācību stunda: 11.20 – 12.00
5. mācību stunda: 12.10 – 12.50
6. mācību stunda: 13.10 – 13.50
7. mācību stunda: 13.55 – 14.35
 1. No plkst. 8.30 līdz 8.40 sākumskolas klasēs notiek „Rīta aplis” – klases audzinātāja tikšanās ar izglītojamajiem.
 2. Mācību stundu grafiks pamatizglītības programmās un vidējās izglītības programmās:
0. mācību stunda 7.45 – 8.25

1. mācību stunda 8.30 – 9.10

2. mācību stunda: 9.15 – 9.55
3. mācību stunda: 10.05 – 10.45
4. mācību stunda: 11.10 – 11.50
5. mācību stunda: 12.10 – 12.50
6. mācību stunda: 13.10 – 13.50
7. mācību stunda: 13.55 – 14.35
8. mācību stunda: 14.40 – 15.20

9. mācību stunda:15:25 – 16:05

 1. Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, stundas norises laiks un vieta.
 2. Par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek paziņots e-klasē. Izglītojamie iepazīstas ar informāciju pirms iziešanas no izglītības iestādes.

12.1. Uz mācību stundu un citām nodarbībām izglītojamajiem jāierodas pēc pirmā zvana un jābūt gataviem mācību darbam līdz ar otro zvanu.

12.2. Ja izglītojamais bez attaisnojama nokavē stundas sākumu, skolotājam ir tiesības atzīmēt to kā neattaisnoti kavētu.

 1. Mācību stundas 1.-12. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas, proti, mācību stunda notiek konkrēti tam paredzētā mācību kabinetā. Kabinetu izkārtojumu nodrošina atbildīgais direktora vietnieks.
 2. Interešu izglītības, fakultatīvu un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību saraksta.
 3. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts atrodas informācijas stendā un e-klasē.
 4. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt mācību stundu, konsultāciju, fakultatīvo vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laiku.
 5. Izglītības iestādes ārpusstundu pasākumi notiek:

    1.– 6. klasēm – līdz plkst.19.00

 1. – 8. klasēm – līdz plkst.19.00
 2. – 12. klasēm – līdz plkst.19.00
 3. Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar atbildīgo direktora vietnieku. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota.
 4. Starpbrīžos izglītojamiem aizliegts atrasties klases telpā bez pedagoga uzraudzības.
 5. Izglītības iestādē darbojas medpunkts. Medpunkta darba laiks: plkst. 8.30 – 16.00.
 6. Izglītības iestādē strādā bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas darba laiks: 8.00 – 16.00. Lasītavas daba laiks: plkst. 8.00 – 16.00.
 7. Izglītojamiem ir pieejama ēdnīca izglītības iestādē. Uz pusdienām izglītojamie dodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju.
 8. Izglītības iestādes ēdnīcā 4.–12. klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos (saņemot pusdienas, aiznesot lietotos traukus).
 9. Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības ieguvi, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību, izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz iziešanu ārpus mācību iestādes telpām.
 10. Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus (likumisko pārstāvi).
 11. Ja skolēns regulāri kavē pirmo stundu, pēc trešās kavējuma reizes tiek informēti vecāki.
 • Izglītojamo tiesības
 1. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
 2. Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.
 3. Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā izglītības iestādes telpas, bibliotēkas, lasītavas, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus. Mācību gada laikā izglītojamajiem ir tiesības pēc stundām izmantot izglītības iestādes bezmaksas internetu mācību un komunikāciju nolūkos, lai veicinātu integrēšanos elektronisko saziņas līdzekļu vidē.
 4. Izglītojamie apmeklē mācību stundas saskaņā ar mācību grafiku. Vienu reizi mēnesī izglītojamie saņem sekmju izrakstu e-klasē.
 5. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.
 6. Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles darboties izglītības iestādes interešu izglītības programmās, pulciņos, fakultatīvajās mācību stundās, kā arī piedalīties citos ārpusstundu izglītības iestādes piedāvātos pasākumos.
 7. Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamos paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem pētnieciskā darba gaitā.
 8. Saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.
 9. Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un izglītības iestādes vadību.
 10. Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas.
 11. Piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, vecāku padomes un izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem.
 12. Pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.
 13. Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai, un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.
 14. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
 15. Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem un pedagogiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai logopēda.
 16. Izglītojamajiem ir tiesības starpbrīžos izmantot izglītības iestādes ēdnīcas un kafejnīcas pakalpojumus, ievērojot kārtību, higiēnas prasības un ēšanas kultūru un saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas telpu inventāru.
 17. Izglītojamo pienākumi

Izglītojamo pienākumi ir:

  • mācīties atbilstoši savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu;
  • ievērot Iekšējās kārtības noteikumus;
  • ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;
  • ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;
  • būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes apmeklētājiem (jāsveicina pedagogi, skolas darbinieki un citi pieaugušie, kuri atrodas izglītības iestādes telpās).
  • izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības;
  • nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
  • saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja izglītojamais, ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;
  • ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);
  • rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu;
  • ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un  drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās, sacensībās, ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
  • par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus;
  • precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;
  • apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas;
  • skolēna vecākiem ziņot par kavējumu audzinātājam iepriekšējā dienā vai pirms mācību  stundu sākuma;
  • pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir trīs dienu laikā iesniegt klases audzinātājam kavējumus attaisnojošu dokumentu;
 1. Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti:
  • visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;
  • kavējumi, kuri ir saistīti ar ārkārtēju notikumu ģimenē un ir apstiprināti ar vecāku rakstisku vai telefonisku paziņojumu klases audzinātājam;
  • kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt stundas citu iemeslu dēļ, (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u.tml.) un to ir apstiprinājis izglītības iestādes direktors.
 2. Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt stundas dažādu, nesaistītu ar slimību, iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi), 10 dienas iepriekš vecāki vēršas pie direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks.
 3. Vecāki var attaisnot līdz 5 mācību dienām semestrī, norādot kavējuma iemeslu.
 4. Bez attaisnojoša iemesla mācību neapmeklēšanas gadījumā izglītības iestāde piemēro disciplinārsodu. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.
 5. Neattaisnotu kavējumu izskatīšana notiek šādi:

6.1. gadījumus līdz 10 neattaisnoti kavētām stundām izskata klases audzinātājs,

6.2. gadījumus, kad neattaisnoti kavētas vairāk par 10 stundām, izskata sociālais pedagogs un administrācija.

6.3. par gadījumiem, kad neattaisnoti kavēts vairāk par 20 stundām, tiek informēta Izglītības nodaļa.

 1. Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina direktora paraksts liecībā.

 

 1. Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi
 2. Skolēnu apģērbs
  • Ikdienā skolēnu apģērbam jābūt tīram, atbilstošam gadalaikam. Tas var būt brīvs, tāds, kas apliecina valkātāja individualitāti, taču uz apģērba nedrīkst būt nepieklājīgi, vulgāri, uz vardarbību pamudinoši saukļi.
  • Skolēniem aizliegts valkāt apģērbu ar atkailinātu plecu, muguras, vēdera daļu. Virsdrēbes, galvassegas (cepures, lakatus), kapuces un saulesbrilles skolas telpās bez ārsta atļaujas valkāt aizliegts (izņēmums – karnevāls vai cits izklaides pasākums, akcija).
  • Skolā nedrīkst uzturēties netīros, dubļainos apavos.
  • Zinību dienā, uz svinīgiem pasākumiem, prezentācijām un eksāmeniem jāierodas svētku tērpā.

Zēniem – uzvalks vai uzvalka auduma bikses, veste, žakete, vai trikotāžas džemperis, vienkrāsains krekls ar vai bez kaklasaites.

Meitenēm – kleita, klasiskais kostīms, svārki, garās bikses un blūzē.

Aizliegts ierasties pārāk īsos, izaicinošos tērpos un tērpos ar atkailinātu augšdaļu un vēderu.

Žetona vakaros un izlaidumos jāierodas svētku tērpos, kas nav pretrunā ar uzvedības un ētikas normām. Nedrīkst ierasties džinsa apģērbā vai treniņtērpā.

 • Sporta stundās ir jāpārģērbjas sporta tērpā un apavos, ievērojot sporta zāles, peldbaseina, stadiona, pilsētas kārtības noteikumus. Sporta nodarbībās, kas notiek sporta zālēs, jāpārvelk atbilstoši sporta apavi, kas nebojā sporta zāles grīdas segumu.
 1. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, izglītības iestādes inventāra un telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē klases audzinātāju vai atbilstošā mācību priekšmeta pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iestādes inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas, vai atlīdzina zaudējuma vērtību.
 2. Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to izglītības iestādes ēkas stāvu un gaiteni, kurā notiks nākamā mācību stunda.
  • Trešā stāva gaitenī un tualetē drīkst uzturēties tikai sākumskolas izglītojamie.
 3. Pārvietojoties pa izglītības iestādi, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās.
 4. VPKV jāievēro dežurantu, pedagogu un skolas darbinieku prasības.
 5. Mācību stundu, citu nodarbību un pasākumu laikā mobilais telefons atrodas somā klusuma režīmā, nav atļauts lietot mūzikas atskaņotājus, veikt video ierakstus.
  • Ja izglītojamais mācību stundu laikā lieto mobilo tālruni, pedagogs ir tiesīgs aizturēt izglītojamā ierīci līdz mācību dienas beigām, par to informējot vecākus.
  • Pirmajā noteikumu neievērošanas reizē izglītojamais tiek brīdināts, otrajā reizē pedagogs ir tiesīgs telefonu aizturēt un nodot glabāšanā kancelejā. Pēc mācību dienas beigām mobilo ierīci izglītojamais var atgūt, par notikumu tiek informēti izglītojamā vecāki.
  • Pārbaudes darbu laikā pedagogam ir tiesības novietot izglītojamā tālruni noteiktā vietā.
 6. Pasākumu laikā mobilā telefona skaņa ir izslēgta (bez vibrācijas), tas atrodas izglītojamā somā.
 7. Ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, pedagogs, klases audzinātājs vai izglītības iestādes vadības pārstāvis var e-vides portālā ierakstīt piezīmi, kas informē viņa vecākus par radušos situāciju.
 8. Vismaz reizi nedēļā izglītojamais informē vecākus par ierakstiem e-vides portālā.
 9. Izglītojamā pienākums ir savlaicīgi informēt vecākus par ieraktiem e-vides portālā.
 10. Izglītojamie apmeklē visas stundas saskaņā ar stundu sarakstu, patstāvīgi sekojot informācijai par izmaiņām stundu sarakstā.
 11. -4. klases izglītojamajiem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz klases audzinātājs.
 12. Stundās izglītojamie apzinīgi strādā un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam.
 13. Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.
 14. Uzreiz pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj izglītības iestādes telpas, izņemot gadījumus, ja ir paredzētas konsultācijas, nodarbības pagarinātās dienas grupā, interešu izglītības nodarbības, ārpusstundu pasākumi, tiek plānotas nodarbības lasītavā vai informātikas klasē un izziņas centrā.
 15. Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu beigām, gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita pieaugušā uzraudzībā.
 16. -12. klases izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību.
 17. Lēmumu par izglītojamā pēcpārbaudījumiem un atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē noformē ar izglītības iestādes direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām rakstiski paziņo izglītojamajam un viņa vecākiem (aizbildņiem / likumiskajiem pārstāvjiem ) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība

 

 1. Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā kā arī izglītības iestādes organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.
 2. Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē un izglītības iestādes teritorijā ienest un lietot priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt kārtis vai citas azartspēles.
 3. Izglītojamiem ir aizliegts:
  • patvaļīgi atstāt izglītības iestādes telpas vai teritoriju;
  • Izglītojamajiem, kuriem vecāki atļauj starpbrīdī doties uz veikalu vai ārpus skolas teritorijas, mācību gada sākumā tiek iesniegta rakstiska atļauja klases audzinātājam.

3.2. atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības;

3.3. atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās mantas;

3.4. spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;

3.5. lietot necenzētus vārdus;

3.6. bojāt svešu mantu;

3.7. satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;

3.8. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;

3.9. veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem izglītojamiem, izglītības iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem.

 1. Izglītojamam ir aizliegts mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības iestādes direktora saskaņojums. Par šī noteikumu pārkāpumu izglītojamā rīcība tiek izvērtēta izglītības iestādes pedagoģiskajā padomē, kā arī autortiesību, fizisko personu datu aizsardzības tiesību un citu tiesību pārkāpumu gadījumos direktors lemj par nepieciešamību papildus ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.
 2. Izglītojamo uzvedību sporta zālē nosaka ”Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ar kuriem izglītojamos iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.
 3. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.
 4. Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: izglītības iestādes dežūrējošos pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam, sociālajam vai citiem pedagogiem.
 5. Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizētāk nosaka „Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ar tiem iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.
 6. Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.
 7. Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās personas, tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību.
 8. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu un parakstu. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā.
 9. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības iestādes evakuācijas plānam un kārtībai.
 10. Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 11. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie izglītības iestādes medmāsas.
 12. Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes vadības.
 13. Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, izglītības iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu (pamatojums: Satversmes 105.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22. un 23.pants).
 14. Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērsts no izglītojamā puses.

 

 • Atbildība par noteikumu pārkāpumiem
 1. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.
 2. Izglītojamam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:
  • mutiska piezīme;
  • rakstiska piezīme e-vides portālā;
  • mutisks aizrādījums;
  • rakstisks ziņojums vecākiem;
  • rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā;
  • -12. klašu izglītojamo izslēgšana no izglītības iestādes, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, izglītības iestādes nolikumu un šos noteikumus. Pilngadīgu izglītojamo ir tiesības atskaitīt no izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas, ja izglītojamais pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai gadījumā, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.
  • Jautājums tiek nodots izskatīšanai pašvaldības Administratīvajā komisijā.
 3. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
 4. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
 5. Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.
 6. Izglītojamais un viņa vecāki ir atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainojamas rīcības dēļ nodarīts izglītības iestādei un apmaksā nodarīto zaudējumu.
 7. Ja izglītojamais nepilda noteiktos pienākumus:
  • priekšmeta pedagogs veic mutisku aizrādījumu, vada individuālas pārrunas, veic ierakstu e-vides portālā, kā arī var informēt klases audzinātāju un izglītojamā likumisko pārstāvi;
  • klases audzinātājs vada individuālas pārrunas, veic ierakstu e-vides portālā, kā arī var informēt izglītojamā likumisko pārstāvi, sasaukt klases audzinātāja, atbalsta personāla un vecāku kopīgu saruna ar izglītojamo;
  • izskatīt jautājumu Pedagoģiskās padomes sēdē, sniedzot ieteikumus direktoram tālākai rīcībai;
  • direktors rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbībā ar pašvaldību, bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām un citām tiesību aizsardzības iestādēm.
 8. Kārtība par noteikumu neievērošanu:
Līmenis Amatpersona Kārtība, kādā izskata

izglītojamā

pienākumu

nepildīšanu

Iespējama rīcība
1  

Priekšmeta skolotājs

Mutisks aizrādījums.

Individuālas pārrunas.

Priekšmeta skolotājs rakstiski iesniedz ziņojumu klases audzinātājam vai veic ierakstu izglītojamā dienasgrāmatā (e-klasē)
2  

Klases audzinātājs

Individuālas pārrunas. Ieraksti dienasgrāmatā. Rakstisks ziņojums vecākiem (dienasgrāmata, vēstule e-klasē), tel. saruna.

Saruna klātienē – klases audzinātājs+ priekšmeta skolotājs + vecāks.

Rakstisks ziņojums sociālajam pedagogam.

4 Sociālais pedagogs Individuālas pārrunas. Individuālas pārrunas ar izglītojamā vecākiem.

Saruna klātienē – klases audzinātājs+ vēcāki + sociālais pedagogs + psihologs (pēc nepieciešamības – izglītojamais)

3 Direktora vietnieki Individuālas pārrunas. Administrācijas sēde var izteikt piezīmi vai rājienu.

 

4 Skolas administrācija Mutisks aizrādījums.

Jautājumu izskata administrācijas sēdē.

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (uzglabājams skolēna personas lietā)
5 Direktors Jautājumu izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un izglītojamā vecākiem Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (glabājas skolēna personas lietā), nodod  izskatīšanai administrtatīvajā  komisijā.

Līguma noslēgšana starp skolu, izglītojamo un viņa vecākiem par konkrēti veicamo darbību un lēmuma izpildi

Brīdinājums direktora rīkojumā.

Rājiens direktora rīkojumā.

6 Pedagoģiskā padome Izskata jautājumu pedagoģiskajā sēdē Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (Ped. pad. sēžu protokolos un izglītojamā personas lietā)

Lēmums iesaistīt pašvaldības institūcijas

 

 • Noslēguma jautājumi

 

 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt izglītojamo pašpārvalde, izglītības iestādes padome, direktors un pašvaldība.
 2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors un saskaņo ar pašvaldību.

 

 

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores p.i.                                                        Mārtiņš Burke-Burkevics