Metodiskā darba prioritātes

2022./2023. m. g. 

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas metodiskā un mācību darba prioritāte 2022./2023.m.g.-

 kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ikvienam V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnam.

Metodiskā darba uzdevumi SR
1.      Veidot vienotu izpratni par kvalitatīvu mācību stundu. 1.      Pedagogi zina, kas ir kvalitatīva mācību stunda.

2.      90% pedagogu vada kvalitatīvas mācību stundas (atbilstoši Kuldīgas novada kvalitatīvas mācību stundas kritērijiem).

3.      Skolotāji sadarbojas skolēnu prasmju attīstīšanā.

2.      Sekmēt pārbaudes darbu veidošanu atbilstoši SOLO taksonomijas līmeņiem. 1.      75% pedagogu veido PD atbilstoši skolas vērtēšanas kārtībā noteiktajiem kritērijiem (SOLO taksonomijas līmeņiem).
3.      Sniegt atbalstu pedagogiem par tekstpratības pilnveidi visos mācību priekšmetos. 1.      Visos mācību priekšmetos notiek mērķtiecīgs darbs tekstpratības pilnveidošanā.

 

 

 

VPKV darbības pamatmērķis 2018.- 2021.g.  

Mūsdienīga, kompetenču pieejā organizēta, kvalitatīva un efektīva izglītības procesa īstenošana, pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem savstarpēji sadarbojoties

Metodiski izglītojošās darbības prioritāte 2020./21.m.g. – mērķtiecīgi virzīta mācību stunda aktīvās jeb dziļās mācīšanās pieejā.

UZDEVUMI

SR

Mācību stundas efektivitātes paaugstināšana Katrs pedagogs katrā mācību stundā paziņo SR, sniedz kvalitatīvu AS, pielieto dažādas darba metodes, mērķtiecīgi virza mācību stundu uz SR, jēgpilni pielieto IT rīkus un platformas.
Caurviju prasmju pilnveidošana un  skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana Skolotājs, veidojot mācību stundas saturu, sasaista uzdevumus ar reālo dzīvi (dziļā mācīšanās);  pielieto starppriekšmetu saikni, SDU jeb problēmās balstītus uzdevumus (ne mazāk kā 1 st. (blokstundu) semestrī. Aicinām savus  kolēģus vērot stundu.

1.,4.,7.,10. klasēs mācību stundās tiek akcentēta saikne ar vietējām tradīcijām, kultūru un vēsturi;

Notiek mācību procesa diferenciācija un individualizācija. 

Pedagogi aicina skolēnus ievērot 5 pašvadītas mācīšanās soļus, mērķtiecīgi virza skolēnu paškontroles iemaņu attīstību.

Katrs pedagogs mācību stundas saturā iekļauj vērtībās balstītus uzdevumus (mēneša vērtība vismaz vienu reizi vienā klasē, informējot par to attiecīgās klases audzinātāju).

Mērķtiecīga  skolēnu lasītprasmes  attīstīšana Mācību priekšmetu skolotāji turpina darbu pie skolēnu lasītprasmes attīstīšanas katrā mācību stundā. 

Tiek izstrādāta “Lasītprasmes attīstīšanas stratēģija” katram vecumposmam, 1.-6.kl. izveidoti tekstpratības līmeņu apraksti. 

Novadīti izglītojoši pasākumi skolēnu lasītprasmes līmeņa celšanai.

Izglītojamo izaugsmes veicināšana Speciālas konsultācijas pārbaudes darbu rakstīšanai un pārrakstīšanai. 

Konsultācijas mācību darba kvalitātes uzlabošanai, darbam ar talantīgajiem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Notiek mācību procesa diferenciācija un individualizācija. 

 

Regulāra pedagogu kopdarba organizēšana Katru  pirmdienu 14:40 – metodiskās pēcpusdienas.

Darbs metodiskajās grupās (1.,4.,7.,10.kl. pedagogiem) un mācīšanās grupās (visi ped.).

Labās prakses piemēru popularizēšana “Ideju Bankā,”  MPJG sanāksmēs un mācīšanās grupās.

Regulāra pedagogu sadarbība plānojot un īstenojot mācību procesu konkrētajā klasē. 

Savstarpējā stundu vērošana (m.g.laikā – ne mazāk kā 2 stundas savā jomā, 2 stundas citā jomā, 2 stundas savu klasi vēro klašu audzinātāji).