Metodiskais darbs

VPKV darbības pamatmērķis 2018.- 2021.g.  

Mūsdienīga, kompetenču pieejā organizēta, kvalitatīva un efektīva izglītības procesa īstenošana, pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem savstarpēji sadarbojoties

Metodiski izglītojošās darbības prioritāte 2020./21.m.g. – mērķtiecīgi virzīta mācību stunda aktīvās jeb dziļās mācīšanās pieejā.

UZDEVUMI:

  1. Mācību stundas efektivitātes paaugstināšana.
  2. Caurviju prasmju pilnveidošana un  skolēnu pašvadītās mācīšanās prasmju attīstīšana.
  3. Mērķtiecīga  skolēnu lasītprasmes  attīstīšana.
  4. Talantīgo izglītojamo un skolēnu ar mācīšanās grūtībām izaugsmes veicināšana, nodrošinot mērķtiecīgu atbalstu un kvalitatīvas konsultācijas.
  5. Regulāra pedagogu kopdarba organizēšana.