Metodiskais darbs

VPKV metodiskā darba tēma 2018./19.m.g.: Sadarbība un līdzdalība cieņpilnas un drošas skolas vides veidošanā.

Metodiskā darba prioritātes:

  • Radoša pieeja rakstītprasmes pilnveidošanā, izglītojamiem un visu mācību jomu pedagogiem savstarpēji sadarbojoties.
  • Talantīgo izglītojamo izaugsmes sekmēšana, nodrošinot mērķtiecīgu atbalstu un kvalitatīvas konsultācijas.
  • Pedagogu labās prakses piemēru popularizēšanas un savstarpējās sadarbības organizēšana un atbalstīšana.
  • Mācību stundas efektivitātes paaugstināšana, pilnveidojot atgriezeniskās saites un sasniedzamā rezultāta metodes.