Metodiskais darbs

VPKV darbības pamatmērķis 2018.- 2021.g.  –

mūsdienīga, kompetenču pieejā organizēta, kvalitatīva un efektīva izglītības procesa īstenošana, pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem savstarpēji sadarbojoties.

Metodiski izglītojošās darbības prioritāte 2019./20.m.g. – mērķtiecīgi virzīta mācību stunda aktīvās jeb dziļās mācīšanās pieejā.

Mācību darba prioritāte 2019./20.m.g. – skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Audzināšanas darba prioritāte 2019./20.m.g. – sistēmiska, koordinēta, mērķtiecīga, uz sadarbību vērsta audzināšanas darba īstenošana