Vēsture

Kā veidojās un attīstījās ģimnāzija pie Ventas rumbas 1920-1940 

Ap 1910. – 1912. gadu Kuldīgas sabiedrībā arvien plašāk izskanēja domas par latviešu vidusskolas nepieciešamību. 1919. gada vasarā tikko radošu darbību uzsākusi jaunizveidotā Izglītības ministrija. Tiek apzināts skolu stāvoklis Latvijā, top pirmie oficiālie Latvijas valsts izglītības dokumenti. Veidojas apriņķu izglītības sistēma. Kuldīgas apriņķa inspektora amatā stājas Artūrs Breikšs. Pēc vairāku mēnešu sarakstes (no 1919. gada 23. septembra) ar Skolu departamentu, tiek saņemta atbilde (1920. gada 24. janvārī), paziņojot, ka tiek dota piekrišana tūlītējai vidusskolas atvēršanai Kuldīgā.

Paiet divi mēneši. Kuldīgas apriņķa pamatskolu inspektors, vienlaikus būdams jaunās vidusskolas pirmais direktors, raksta Izglītības ministrijai (23.03.1920.) informāciju par Kuldīgas vidusskolu:

I Par skolu

-Kuldīgas vidusskola darbu uzsākusi 15. februārī 1920. gadā.

-Skola atrodas Kuldīgā, Ventspils ielā 10. Darbojas vienas klases sastāvā un pieturas pie reālskolas programmas.

-Skola darbojas Kuldīgas pilsētas vācu pamatskolas telpās dienas otrajā pusē.

-Skolu pabalsta Kuldīgas pilsētas pašvaldība ar 700 rubļiem mēnesī. Pabalsts noteikts līdz š. g. 1. jūlijam.

-Skolas nauda tiek ņemta 75 rubļi par tekošo mācību pusgadu no katra skolēna.

II Par skolēniem

Pirmajā klasē mācās pēc tautībām:
Latvieši 16 zēni 4 meitenes
Vācieši 1 zēns  
Ebreji 1 zēns  

 

Pēc ticības sadalās:
luterāņi – 20 katoļi – 1 ebreji – 1

 

Pēc vecuma sadalās:
14 gadi meitenes – 2 zēni – 3
15 gadi – 3
16 gadi 1 8
17 gadi 3
18 gadi 1
19 gadi 1

 

III Mācību līdzekļi

-Skolai savas bibliotēkas nav.

-Fizikas kabinets tiek lietots kopīgi ar Kuldīgas pamatskolām un atrodas pēdējo īpašumā.

-Visi citi mācību līdzekļi tāpat tiek lietoti kopīgi.

IV Par skolotājiem

-Minēti visi tie deviņi skolotāji, kuri 1920. gada 15. februārī uzsāka mācību darbu Kuldīgas vidusskolā līdz mācību gada beigām.

-Sniegtas ziņas par katra skolotāja izglītību, mācāmo priekšmetu, stundu skaitu nedēļā un darba samaksu.

-Izņēmuma kārtā, līdz mācību gada nobeigumam, lielāka daļa mācību priekšmetu tika mācīti krievu valodā.

-Visiem skolotājiem pamata darba vieta bija kāda cita pilsētas mācību iestāde.

Atrisinot skolas uzturēšanas jautājumu no Izglītības ministrijas saņemts šāds dokuments:

„Atzīmējot Kuldīgas pilsētas valdes solījumu kopā ar apriņķa valdi segt Kuldīgā pastāvošās vidusskolas saimnieciskos izdevumus, gādājot par telpām, apkurināšanu, apgaismošanu, apkalpošanu, remontiem un inventāru, ar šo ziņo, ka minētā vidusskola tiek pārņemta valsts uzturēšanā no 1. augusta  1920. gadā, pārdēvējot Kuldīgas pilsētas vidusskolu par Kuldīgas Valsts vidusskolu.

Skolas ēkas:

1.1920.g. Kuldīgas pilsētas vidusskola Ventspils ielā 10 (Tagad 1905. gada iela 10; Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs)

2.1921.g. Kuldīgas Valsts ģimnāzijas pirmais nams Kalna ielā 19. Tagad Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle.

3.1924.g.Kuldīgas Valsts ģimnāzijas otrais nams Liepājas ielā 31/33. Tagad Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

4.1964.g. Piltenes iela 25

 

Ģimnāzijas nosaukums un karogs

1940.gada 15. jūnija absolventu izlaidumam bija vēsturiska nozīme ģimnāzijas dzīvē. Lai saglabātu dzejnieka Viļa Plūdoņa piemiņu saistībā ar Kuldīgu, oficiāli tika paziņots par ģimnāzijas nosaukuma maiņu (ar rīkojumu apstiprināja 1940. gada 19. martā). Izlaidumā svinīgos apstākļos ģimnāzijai tika pasniegts jaunais skolas karogs.

Jaunajam skolas karogam un skolas nosaukumam brīvi bija lemts izpausties tikai divas dienas – 1940. gada 17. jūnijā Latvijā sākās padomju okupācija. Karogs, rūpīgi slēpts un saglabāts, atgriezās skolā 1990. gada maijā.

1940.gada janvārī no dzīves aiziet dzejnieks Vilis Plūdonis. Kuldīgas Valsts ģimnāzija raksta Skolu departamentam: „Ņemot vērā, ka dzejnieks V.Plūdonis ir mācījies telpās, ko tagad aizņem Kuldīgas Valsts ģimnāzija un šinīs telpās ir radušies viņa pirmie dzejoļi, laipni lūdzu pārdēvēt Kuldīgas Valsts ģimnāziju par „Viļa Plūdoņa Valsts ģimnāziju”.

Līdz ar to skolas karogā tiek likti šādi V.Plūdoņa vārdi:

Vienībā mēs dižu, daiļu,

Mūsu jauno valsti celsim.”

1940.gada 14. martā tiek apstiprināts karoga projekts un devīze, bet 19. martā skola tiek pārdēvēta par Viļa Plūdoņa Valsts ģimnāziju.

Neilgi pēc tam Latvija tika okupēta. Noliedza karogu un skolas nosaukumu. Par karogu klīda leģenda, ka tas sadedzināts. Sagaidot skolas 70 gadu jubilejas salidojumu 1990. gada 26. maijā, skolas darbinieki Valsts centrālajā arhīvā mēģināja sameklēt bijušā skolas karoga zīmējuma krāsainu paraugu, lai varētu uzsākt tā atjaunošanu. Salidojuma laikā neviens nenojauta, ka tuvojas pārsteigums. Pasākuma dalībniekus uzrunāt devās bijušā direktora Osvalda Vanaga dēls. Par pārsteigumu visiem – tika pasniegts viņa tēva ilgus gadus rūpīgi slēptais skolas karogs visā savā krāšņumā.

Viļa Plūdoņa vārdu skola atguva 1989. gada 18. augustā ar toreizējā LPSR Ministru Padomes lēmumu, kad skola tika pārdēvēta par Viļa Plūdoņa Kuldīgas 1. vidusskolu.

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktori:

 1. Artūrs Breikšs (direktora amatā no 1920 līdz 1921);
 2. Jānis Graudiņš (1921-1930);
 3. Gustavs Rāmnieks (1930-1932);
 4. Aleksandrs Vīksna (1933-1936);
 5. Fridrihs Obšteins (1936-1938);
 6. Voldemārs Mālnieks (1938-1944);
 7. Jēkabs Diebelis (1944);
 8. Osvalds Vanags (1944-1949);
 9. Andrejs Labejs (1949-1952);
 10. Kārlis Brikmanis (1952-1953);
 11. Aleksandrs Jostsons (1953-1959);
 12. Līvija Barkāne (1959-1963);
 13. Erna Doniņa (?? 1959-1965);
 14. Vitauts Priediens (1964-1974);
 15. Herberts Knets (1974-1999);
 16. Jana Jansone (1999-2019)

Informācijas avots: “Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 80 gadi. Jubilejas izdevums” Kuldīga, 2000

 

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas vēsture

Skola dibināta 1994.gadā kā Kuldīgas pilsētas Alternatīvā sākumskola, ainaviskā vietā, pie Ventas upes (Kuldīgā, Kaļķu ielā 33). Skolas dibināšanas iniciatore Irēna Taube, kura bija skolas direktore līdz 2009.gadam.

Kopš 2009. gada septembra, Latvijas ekonomiskas krīzes dēļ, skolai nācās pārcelties uz V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ēku Piltenes ielā 25.

Skolā tika izveidota Padures filiāle, Ķimalē, Padures pagastā.

No 2009. gada 1. septembra skolas direktore bija Lorita Dermane.

 

     

Kuldīgas pamatskolas vēsture 

 1806.gadā tiek izveidota Kuldīgas apriņķa skola

1876.gada sākumā atkal atvērta kā apriņķa skola

1887.gadā skola tiek pārdēvēta par 2.šķiras zēnu skolu

1903. gada 1.jūlijā skola tiek pārdēvēta par Kuldīgas 3-klasīgu tautskolu

1909.gada 23.jūnijā skolu pārdēvē par 4-klasīgu pilsētas skolu

1913.gada 31.jūnijā skolu no jauna pārdēvē par augstāko tautskolu.

Pirms 1915.gada skola saucās “Голдинская городская училище”.

Visas mācības notikušas krievu valodā, izņemot ticības mācību. Latviešu valoda bija aizliegta. Par latviešu valodas lietošanu skolēnus bargi sodīja un pat izslēdza no skolas. Toreiz skolas pārzinis bija Bogoslavs Mitrofans.

1.pasaules kara laikā skolas ēka tiek izmantota vācu kara komendatūras vajadzībām

No 1919. līdz 1924. gadam skola tiek izvietota Ventspils ielā 26 (tagad 16) kā Kuldīgas 1.pilsētas pamatskola un tā darbojās kā 1.pakāpes pamatskola

No 1924. gada tā kļūst par zēnu skolu

Pēc 2.pasaules kara skolas telpas kļūst par Kuldīgas 1.vidusskolas internātu

1989.gada 1.septembrī tā kļūst par Kuldīgas 4.vidusskolu ar krievu valodas apmācību.

1997.gadā skolu sāk reorganizēt par pamatskolu ar latviešu valodas apmācību

2001.gada 1.septembrī skola tiek nosaukta par Kuldīgas pilsētas pamatskolu

2009.gada augustā skola iegūst nosaukumu – Kuldīgas pamatskola. Tai tiek pievienota Basu filiāle.

2003.gadā pēc vakarskolas reorganizācijas Kuldīgas pamatskolā tiek izveidotas romu etniskās klases. Romu audzēkņu skaits skolā bijis ap 70, taču 2013.gadā tiek saņemta tiesībsarga vēstule, kurā norādīts uz segregācijas riskiem, taču viens no galvenajiem etnisko klašu slēgšanas iemesliem bijis romu tautības skolēnu skaita samazināšanās Kuldīgā. Čigānu tautības skolēni turpināja mācības kopā ar citu tautību – pamatā latviešu – skolēniem.

Kopš 1992. gada par Kuldīgas 4. vidusskolas direktoru kļūst Vladimirs Pšečenko. Pēc tam viņš ir Kuldīgas pamatskolas direktors. Ar lielu entuziasmu un sirdsdegsmi viņš vada šo skolu, ir radošais avots un ass, ap kuru rit visa skolas dzīve, novators, ideju ģenerators. Strādā par direktoru līdz 2016.gadam, kad aiziet mūžībā.

No 2016.-2018.gadam Kuldīgas pamatskolas direktora p.i. bija V.Plūdoņa ģimnāzijas direktore Jana Jansone.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

2017.gada vasarā Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma no 2018. gada 1. jūlija izveidot Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolu, apvienojot Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu (t.sk. Padures filiāli), V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju un Kuldīgas pamatskolu.

Jaunā vidusskola darbu uzsāka 2018. gada 1. jūlijā.  To vadīja līdzšinējā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore un Kuldīgas pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Jana Jansone. 

2019.gada augustā skolas līdzšinējā direktore Jana Jansone izbeidza darba attiecības ar Kuldīgas novada pašvaldību. 
Vēlāk direktores pienākumus veica iepriekšējā direktores vietniece Evija Heniņa. Kopš 2019. gada 1.novembra, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatā tika apstiprināts luterāņu mācītājs, Kuldīgas 2. vidusskolas sociālo zinību skolotājs Mārtiņš Burke-Burkevics.

Ar 2020.gada 14. septembri par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju tika iecelta Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja Inese Astaševska, jo līdzšinējais skolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics pēc savas iniciatīvas lūdza izbeigt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktori:

 1. Jana Jansone (2018-2019)
 2. Mārtiņš Burke-Burkevics (2019-2020)
 3. Inese Astaševska no 2020.gada 2.novembra