Lai veicinātu Kuldīgas novada skolēnu, kuri ir 16, 17 un 18 gadus veci, nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, arī 2020. gada vasarā plāno īstenot jauniešu nodarbinātības projektu

Iespēja apgūt darba prasmi un iemaņas tiks nodrošinātas jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs. Laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam paredzēts nodarbināt līdz 160 jauniešiem, darbu piedāvājot rindas kārtībā.

No 20.maija līdz 12. jūnijam  aizpildīta pieteikuma anketa jauniešiem jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) programmas koordinatorei Baibai Mālniecei vai pagastu pārvaldēs (pastkastītē).

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādā vienu mēnesi, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Skolēnu pienākumi:

  • Veikt Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizatora uzdoto uzdevumu noteiktajā apmērā, termiņā un pēc iespējas labākā kvalitātē.
  • Ievērot darba aizsardzības prasības, neveikt pasākumus, kas var apdraudēt skolēna un citu cilvēku veselību vai dzīvību.

Pašvaldības izveidota darba grupa izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas. Par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēti piecu  dienu laikā.

Vairāk informācijas:

https://www.kuldiga.lv/izglitiba/4904-kuldigas-novada-skoleniem-sniegs-iespeju-stradat-vasaras-brivlaika