Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.

1. klasē (2021./2022.m.g.)  – izglītības programmas kods 21011111.

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē uzsāksim 1. martā plkst. 8:00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem).

Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi, atsūtīti iesniegumi – JĀATCERAS, ka piecu darba dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT.

Iesnieguma veidlapa iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu ŠEIT.

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 – 16.00, piektdienās 8.00 – 15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).  Iesniegums tiek pieņemts arī elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus sūtīt uz e- pastu vpkvskola@kuldiga.lv, norādot 1.klase.

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • bērna dzimšanas apliecība. 

Pamatskolas klasēs 

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

Vidusskolas klasēs 

  • Izvēļu grozi 10.klasē no 2020./2021. m.g.
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma; (izglītības kods 31013011).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, (izglītības kods 31011011).

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

  • vecāku iesniegums
  • apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
  • medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 027/u);
  • personas lieta (ja ir).

Iesniegumi

iesniegums 10.kl. 2021./22.m.g.

iesniegums uzņemšanai vidusskolā

Pieteikšanās visās klasēs

Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 27020758

Direktore Inese Astaševska

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Informācija skolas administrācijā  t. 63350004, direktores vietnieces.

Atrodi savu izaugsmes iespēju!

Skatījušies
web counter