Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi ( MK noteikumi 591 izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18. punktu26. panta otro daļu un 52. pantu (Grozīta ar MK 21.11.2018. noteikumiem Nr. 710))

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola uzņem audzēkņus 2020./2021.m.g.

1.klasē (ar 02.01.2020.)

Izglītības programma: Vispārizglītojošā pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111).

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • bērna dzimšanas apliecība

iesniegums reģistrēšanai 1.klasē

Dokumentu pieņemšana notiek pirmdienās- ceturtdienās no plkst. 8.00- 16.00, piektdienās 8.00-15.00 skolas lietvedībā (1.stāvā).

INFORMĀCIJA TOPOŠO 1.KLAŠU SKOLĒNU VECĀKIEM.

Līdz 21.augustam nepieciešams nokārtot un atnest uz skolu:

 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 • izziņu par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu.

25. augustā plkst. 18.00 notiks klātienes 1.klašu vecāku sapulces ar klašu audzinātājām. Jauku un saulainu vasaru!

Pamatskolas klasēs (1.-9.kl.)

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 1. vecāku iesniegums
 2. liecība, dzimšanas apliecība (uzrādīt oriģinālu);

iesniegums uzņemšanai 2.- 9. klasei

Vidusskolas klasēs (10.-12.kl.)

Izglītības programmas vidusskolā:

 • Jaunie izvēļu grozi 10.klasē
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;(izglītības kods 31013011).
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, (izglītības kods 31011011).

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 1. vecāku iesniegums
 2. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
 3. medicīnas dokumenti (veidlapa Nr. 027/u);
 4. personas lieta (ja ir).

Iesniegumi

iesniegums uzņemšanai vidusskolā

Pieteikšanās visās klasēs

Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, lietvedībā, tel: 63322050

Direktors Mārtiņš Burke-Burkevics

www.vpkv.kuldiga.lv      

Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301

Uzņemšana 2020./21.m.g. 10.klasē no 15.jūnija līdz 31. augustam

no plkst. 9.00 līdz 13.00

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 • vecāku/aizbildņa iesniegums;
 • apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
 • medicīnas dokumenti (bērna medicīniskā karte 027/u).

 

Uzņemšanas komisija t. 27020675 (G.Krūkliņa – karjeras konsultante). 

Informācija skolas administrācijā  t. 633500004, direktora vietnieki.

Atrodi savu izaugsmes iespēju!