Metodiskās darbnīcas, mācīšanās grupas

2024. gada 29. janvāris

Profesionālās pilnveides pēcpusdiena ” Pieredzes stāsti izaugsmei”

Nodarbības

  1. Tiešsaistes rīki mācību procesa pilnveidei. Vada Ilona Incenberga.
  2. Mākslīgais intelekts – palīgs mācību procesa plānošanai, vadīšanai. Vada Laila Zudāne.
  3. Chromebooks izmantošana, darbu veikšana “mākonī”. Vada Aiga Ciekale.

2024. gada 24. janvāris

Starpdisciplinārās mācīšanās rīts “(AT)risini!”

1.-2. mācību stundas laikā 1.-12.kl. skolēni risina problēmu, izmantojot mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes nestandarta situācijās. 

Starpdisciplinārās mācīšanas procesā iesaistīti visi pedagogi. 

Informācija skolas jaunumos.

2023. gada 27. novembris

Profesionālās pilnveides pēcpusdiena ” Pieredzes stāsti izaugsmei”

Ar tālākizglītības kursos, projektos gūtām atziņām iepazīstina I.Reisa, S.Blumberga, A.Kļaviņa, I.Egle, D.Šmēdiņa, G.Bāra, I.Liepiņa, L.Zudāne, I.Blumberga-Zeltiņa, I.Incenberga.

 

2023. gada 6., 13. novembris

Profesionālās pilnveides pēcpusdienas:

“Mācību procesa organizēšana problēmu balstītajā pieejā”;

“Vienota izpratne par kvalitatīvu mācību stundu”.

Vada Agnese Kārkliņa, Aiga Ciekale

2023. gada 23. oktobris

Pieredzes apmaiņa ar Smiltenes novada krievu valodas skolotājiem. 

Skolotāju pieredzes stāstu tēmas.

  1. Apvērstā mācību stunda.
  2. Metamo kauliņu izmantošana mācību stundā.
  3. Summatīvo darbu izveide, kas atbilst SOLO taksonomijas līmeņiem.
  4. Mērķtiecība tekstpratības prasmju attīstība mācību stundā.

 

2023. gada 3. oktobris 

Apmācības jaunajiem skolotājiem “Kvalitatīvas mācību stundas kritēriji” Vada Aiga Ciekale

 

2023. gada 2. oktobris 

Apmācības VPKV pedagogiem “10 soļi, lai saprastu uzdevuma nosacījumus” Vada Dace Rimaševska

 

2023. gada 25. septembris

PPS  MPJ grupu darba prezentācija – mācību gada prioritāšu un darba plāna apstiprināšana

 

2023. gada 22. septembris

Skolotāju / mentoru tikšanās. Grupu darbs – atbalsts jauniem pedagogiem.

 

2023. gada 4. septembris

PPS Valsts pārbaudes darbu rezultāti, analīze, secinājumi, tālākā darbība

 

2023. gada 30. augusts

PPS Izglītības iestādes attīstības plāns. Grupu darba prezentācija.

 

2023. gada 24. augusts

PPS Darbs grupās pie izglītības iestādes attīstības plāna.

 

2022./2023. m.g.

2023. gada 17. maijā

Pieredzes apmaiņa ar Talsu novada sākumskolas skolotājām.

Talsu novada skolotājas devās vērot stundas, notika pedagoģiskās pieredzes apmaiņa.

2023. gada 15. maijā

Svešvalodu mācību priekšmetu jomu skolotāju seminārs.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Ventspils novada svešvalodu mācību priekšmetu jomu skolotāju seminārs. Semināra laikā skolotāji dalījās pedagoģiskajā pieredzē.

Skolotāju pieredzes stāstu tēmas.

Inese Reisa Liveworksheets darba lapu veidošana.
Ilze Babra Padlet un Jamboard lietošana klases kopdarbam.
Aira Bērzkalne Mini komiksu veidošana ar Toonytool. Dzejas veidošana ar atskaņām. Akrostihs -dzejolis pamatskolas vecuma skolēniem.
Agnese Kārkliņa Apgrieztā stunda – iespēja visu paspēt ar 1 macību stundu nedēļā.
Vineta Pērkone Nearpod, Mentimetre un Quizlet izmantošanas  iespējas aizraujošākai svešvalodu apguvei.

 

2023. gada 3.aprīlī

Apmācības VPKV pedagogiem par Chromebook izmantošanu mācību procesā. Vada A.Ciekale

 

2023. gada 30. janvārī

Apmācības VPKV pedagogiem par tekstpratības pilnveides stratēģijām un rīkiem. Vada I. Vitte,  M. Reiha,  D. Strupule-Buka,  D. Līniņa.

2023. gada 23. janvārī

 

Skolas pedagogu apmācība darbam ar  Chromebook. Nodarbību vada datortehniķis U. Meņģis.

2023. gada 16. janvārī

Karjeras konsultante Guntra Krūkliņa informēja pedagogus par VPKV absolventu gaitām. Notika diskusija par skolēnu izvēli mācības turpināt vidusskolās, profesionālās izglītības iestādēs, augstākās izglītības iestādēs. Pedagogi tika informēti par nākotnē pieprasītākajām TOP 30 profesijām. 

 

2023. gada 9. janvārī

Pedagogi viesojās Kuldīgas Digitālo inovāciju centrā. A. Gustovskis un T. Girvaitis iepazīstināja ar centra attīstības plāniem un idejām.

 

2022. gada 28. novembrī

PPS Darbs pie skolas attīstības plāna 2023. – 2025. gadam.

 

2022. gada 1. novembrī

Mācīšanās nodarbība jaunajiem pedagogiem “Kvalitatīva mācību stunda. Ko tas nozīmē pedagogam?”

 

2022. gada 26. oktobrī

 Mācīšanās nodarbība pedagogiem “Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana”.  Vadītāja D. Rimaševska.

 

2022. gada 26.sept., 3.okt.

Mācīšanās grupa “Atbalsta pasākumi ikdienas mācību procesā skolēniem ar mācīšanās grūtībām”. Saruna ar skolas psihologu Santu Lerhu.

 

2022. gada 26.sept., 3.okt., 17.okt.

Apmācības skolotājiem par “Skolo.lv” platformas izmantošanu.

 

2022. gada 5. septembris

Mentoru tikšanās ar jaunajiem pedagogiem.

 

2022. gada 22. augusts

Audzināšanas kursi “Sadarbības nostiprināšana ar skolēnu vecākiem- konfliktu risināšana.” Vadītāja I. Dreimane.

 

2022. gada 19. augusts

PPS Darbs grupās pie pašvērtējuma ziņojuma un turpmākās attīstības vajadzībām.