Stundu laiki

Stunda 1.- 4.klase Stunda 5.-12. klase
0. 8.30- 8.45 1. 8.30- 9.10
1. 8.45- 9.25 2. 9.20- 10.00
2. 9.35- 10.15 3. 10.10- 10.50
3. 10.25- 11.05 10.50- 11.05 Pusdienas 5.abc, 6.abc 
  11.10- 11.30

Pusdienas 1.abc, 2.abc

4. 11.05- 11.45
4. 11.30- 12.10 11.45- 12.00 Pusdienas 7.abc, 8.abc
  12.10-12.25

Pusdienas 3.ab, 4.ab

5. 12.00- 12.40
5. 12.25- 13.05 12.40- 12.55 Pusdienas 9.abc, 10.a, 11.ab, 12.a
6. 13.10- 13.50 6. 12.55- 13.35
    7. 13.45- 14.25
    8. 14.30- 15.10
    9. 15.15- 15.55