Šajā mācību gadā 11.klases  skolēni uzsāka veikt savus darbus mācību priekšmetā – projekta darbs. Skolēnu izvēle šajā priekšmetā bija par labu sabiedriskajam darbam un pētnieciskajai darbībai.

Visa gada garumā skolēni strādāja pie savas izvēles darbiem. Šī mācību gada beigās (maija pēdējā nedēļā) notika skolas konference, kurā skolēni savus darbus prezentēja un iepazīstināja klātesošos ar jau paveikto. Uzsāktais darbs tiks turpināts 12.klasē. 

Skolēnu izvēlētās tēmas pētnieciskajā darbībā aptver dažādas zinātņu nozares: sociālo, humanitāro, dabaszinātņu, medicīnas,… Darbus vada attiecīgās jomas darba vadītājs – skolotājs. Pētnieciskās darbības mērķis ir sekmēt izglītojamo patstāvīgo un pētniecisko darba iemaņu attīstīšanu un nodrošināt individuālu, radošu pieeju izglītošanās procesā. Šajā mācību gadā skolēni veic pētnieciskā darba zinātnisko daļu jeb teorijas daļu, tiek izvirzīts sava darba mērķis, uzdevumi, tiek studēti dažādi literatūras avoti, veidoti secinājumi un prasme noformēt savu darbu atbilstoši izstrādātajām vadlīnijām. Savu pētniecisko darbu teorētisko daļu  komisijai prezentēja un aizstāvēja 18 darbu autori. Uzsāktais darbs tiks turpināts 12.klasē, tad tiks veikta pētījuma daļa, pētniecisko darbu teorijas un pētījuma (praktiskās) daļas aizstāvēšana būs 2024.gada janvārī.

Sabiedriskajā darbā skolēni īsteno sabiedrībai nozīmīgu darbu vai kā darbu sabiedrības labā (brīvprātīgais darbs), kas ir mērķtiecīgs un uz sabiedrību vērsts pasākumu kopums. Sabiedriskā darba īstenošana ietver virzību secīgos tā īstenošanas posmos: uzsākšana, plānošana, īstenošana un uzraudzība, izvērtēšana. Skolēnu izvēlētie darbi ir dažādi /kopā pieci projekti/: āra klases izveidošana; “skolas dzirde” projekta ieviešana-programmas izstrāde sūdzību, ieteikumu ieviešanai; sporta dienas organizēšana, u.c..

Skolas konference ir fantastiska iespēja, kurā argumentēt savas tēmas izvēli, izteikt savas domas, izklāstīt jau veiktos secinājumus, pārvarēt radušos satraukumu, attīstīt prasmi komunicēt ar auditoriju un uzturēt interesi, kā arī atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, pieņemt darbu vērtēšanas komisijas ieteikumus.

Savukārt, šī mācību gada divpadsmito klašu skolēni savus projekta darbus jau aizstāvēja un prezentēja janvārī. Kā pierādījumu un paraugu kā to veikt nākamajiem skolēniem, izveidoja  stenda referātus (plakātus) izveidotā platformā iPoster, kuri izvietoti skolā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Inga Liepiņa