EZIS

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2022.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projektu turpmāk atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

Projektā plānotās aktivitātes tiks organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts starp vietējām rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Partnerība laukiem un jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerību, biedrību “Kandavas Partnerība”, biedrību “Darīsim paši!”. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu, kas pieejams klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Somijā, klientiem tiek nodrošinātas arī augstvērtīga betona un minerālmateriālu piegādes, ceļu segumu risinājumi. SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Sadarbības projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Projektā paredzēts organizēt daudzveidīgas aktivitātes divu gadu garumā.

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona, motivējot savās mācīšanas metodēs izmantot dažādus jaunus inovatīvus paņēmienus, kā arī iedvesmojot motivēt tālāk jauniešus mācīties eksaktos priekšmetus un kārtot tajos centralizētos eksāmenus.

2. Izveidota un organizēta “Jauno zinātnieku skola” reģionā, ar kuras palīdzību jauniešiem tiks radīta interese par inženierzinātnēm un viņi papildus izglītoti, lai spētu nokārtot ar augstām sekmēm eksakto priekšmetu eksāmenus. Kā arī veicināta inženierzinātņu nozares atpazīstamība un nākotnei iegūti jauni speciālisti šajā nozarē, kas varēs atgriezties reģionā un radīt pievienoto vērtību.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts, ar kura palīdzību, vienkāršā veidā, var apgūt inženierzinātņu pamatus, tādējādi veicinot izpratni par to, ka zinātne ir visur. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”, kura laikā vietējā sabiedrība iepazīstināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā.

5. Projekta laikā īpaši tiks pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam tiks izstrādāts arī savs logo atpazīstamības veicināšanai.

Projekta kopējie ieguvumi:

Veicināta inženierzinātņu atpazīstamība un attīstība sadarbības partneru teritorijās, kas kopumā ļaus attīstīties ražošanas uzņēmumiem reģionā.

2020.m.g./2021.m.g.

Saldus – Brocēnu apvienības vadītāja Vita Banzena uzņēma 2020./2021.m.g. pirmajā otrā gada nodarbībā Brocēnu vidusskolā.
2020.gada 26. septembrī jau 7. reizi sestdienā 50 talantīgākie jaunieši ar projekta “EZIS” atbalstu Brocēnu vidusskolā ar interesi mācījās ķīmiju, eksperimentēja, spridzināja, pētīja dažādu jonu krāsas. Sevišķi aizraujošas bija nodarbības “No atomiem līdz zvaigznēm”, “Zvaigžņu spektri”, “Atomu jonizācija un liesmas krāsa”.
Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Kuldīgas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadu vidusskolām. Jaunieši aizrautīgi strādāja no 10.00 – 16.00.
Nodarbības vadīja Laboratorium zinātnes skola.

2019./2020.m.g.

2020. gada 15. februārī  EZIS ķīmiķo kopā ar Laboratorium Zinātnes skola Dobeles Valsts ģimnāzijā.
50 zinātkāri jaunieši no Saldus Rajona Attīstības Biedrība Kandavas Partnerība Biedrība “Darīsim paši” Partnerība laukiem un jūrai Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība” teritorijām apguva tādas ķīmijas tēmas kā katjonu pierādīšana, anjonu pierādīšana, kompleksie savienojumi un reakcijas ar komleksajiem savienojumiem!
Jaunieši visa mācību gada garumā reizi mēnesī tiekas, lai apgūtu kādu jaunu fizikas vai ķīmijas tēmu un 9. maijā Brocēnu Vidusskola tiktos Erudīcijas konkursā!

2020. gada 18. janvārī   Jauno Zinātnieku skola viesojās  Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā par šādām tēmām:
Šķīdības tabula un nogulsnes. Skābju un bāzu īpašības. Organiskā un neorganiskās skābes. Vides skābums un pH skala. Indikatori.
Reakcijas ar HNO3.

2019. gada 7. decembrī , projekta “EZIS” ietvaros, tiekamies jau piekto reizi “Jauno Zinātnieku skolas” nodarbībās, kuras šoreiz pulcē ieinteresētus jauniešus eksaktajās zinātnēs V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.
Tēmas, kuras šodien apskatām:
*vielu fāžu pārejas;
*kristalizācijas ūdens;
*šķīdumu sasalšanas temperatūra;
*dzesēšanas efektivitāte;
*sadegšanas siltums- kam lielāks sadegšanas siltums, benzīnam vai dīzeļdegvielai?
*kinētika un reakciju ātrums.
Saldus Rajona Attīstības Biedrība, Biedrība “Darīsim paši”, Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”, Partnerība laukiem un jūrai,  Kandavas Partnerība
SCHWENK Latvija. Temperatūras noteikšana šķīdumiem.
Info par šķīdumiem:
Šķīdumi sastāv no izšķīdinātās vielas un šķīdinātāja. Šķīdumā var būt viena vai vairākas izšķīdušās vielas. Visvairāk sastopami ūdens šķīdumi, tajos šķīdinātājs ir ūdens, kurā šķīst daudzas vielas un kura krājumi uz zemeslodes ir milzīgi. Šķīdinātāji var būt arī citas vielas, piemēram, spirts, benzīns u.c.
Visām tīrām vielām ir noteiktas kušanas un viršanas temperatūras. Šķīdumi īpašību ziņā atšķiras no tīriem šķīdinātājiem. Piemēram, izšķīdinātās vielas klātbūtne pazemina kušanas temperatūru. Sasalšanas procesā veidojas kristāli, un, ja šķīdums ir tīrs, tad nekas šo procesu netraucē. Šķīdumā sasalšanu traucē izšķīdušo vielu daļiņas, tāpēc šķīdinātāja kristāli izveidojas zemākā temperatūrā.
Piemērs:
Ja 100 g ūdens izšķīdina 21,2 g vārāmo sāli, tad šķīdums sasalst -13,6 °C temperatūrā, bet, ja izšķīdina 30,1g vārāmo sāli, tad šķīdums sasalst -21,2 °C temperatūrā.
Šķīduma sasalšanas temperatūras maiņa lielā mērā atkarīga no izšķīdinātās vielas molekulu skaita. Ikdienā un tehnikā šķīdumus ar zemu sasalšanas temperatūru sauc par antifrīziem. Nosaukums cēlies no angļu valodas vārda freeze, kas nozīmē “sasalt”. Šo šķīdumu īpašību izmanto arī automobiļu motoru šķidrumdzeses sistēmās un saldētavās.
Piemērs:
Ja 100g ūdens izšķīdina 21,0g kalcija hlorīda, tad šķīdums vārās 104 °C temperatūrā, bet, ja izšķīdina 69,0g kalcija hlorīda, tad šķīdums vārās 120 °C temperatūrā.
Izšķīdinātā viela paaugstina šķīduma viršanas temperatūru, jo izšķīdušās vielas daļiņas traucē šķīdinātāja iztvaikošanu. Tīra šķīdinātāja molekulu iztvaikošana norisinās intensīvāk nekā no šķīduma tajā pašā temperatūrā.

2019 gada 2. novembrī, ne tikai spridzinām, bet arī dedzinām! Jauno Zinātnieku skola šoreiz Zemgales vidusskolā  un diena, kad mācījāmies par metāliem! Metālu aktivitāte, metālu reakcijas, amfotērie metāli un to savienojumi. Jaunas un aizraujošas zināšanas kopā ar’ Laboratorium Zinātnes skola.

Skatīt  video FaceBook ŠEIT.

Projekta EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks) ietvaros ir notikušas jau 3 „Jauno Zinātnieku skolas” nodarbības.

2019. gada 12. oktobrī, projekts “EZIS”  nespridzina, bet rada elektrību!
Otrā “Jauno Zinātnieku skolas” diena ir klāt, kurā 50 skolēni no projektā iesaistītajiem novadiem rada elektrību un mācās par bateriju uzbūvi, Voltas stabu, kondensātoriem, elektrostatiku un daudz ko citu par un ap elektrību. Nodarbības notiek Dobeles Valsts ģimnāzija un mums prieks par jauno dabaszinību korpusu skolā!

Šā gada 28. septembrī norisinājās pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā, kas pulcēja 50 zinātkārus jauniešus no vairākiem novadiem, lai kopīgi apgūtu un izzinātu atomu uzbūvi, zvaigžņu spektrus, oksidēšanās pakāpes, cietas vielas, šķidrumus un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un fizikālos procesus un citas!

Nākošās nodarbības norisinājās Dobeles valsts ģimnāzijā 12. oktobrī, kuru laikā jaunieši varēja apgūt tādas tēmās, kā elektrostatika, potenciāls, kondensatori, galvaniskais elements, Voltas stabs, bateriju un akumulatoru uzbūve un materiālu elektrovadītspēja. 2. novembrī 50 jaunieši pulcējās Zemgales vidusskolā, lai satiktos jau trešo reizi un mācītos par metāliem, to reakcijām un aktivitāti. Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar Labratorium Zinātnes skolu. 

“Jauno Zinātnieku skola” norisināsies visa mācību gada garumā, kur vienu sestdienu katru mēnesi jaunieši iepazīs dabaszinātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās Kurzemē.  7. decembrī pasākums notika V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā.

Mācību gada noslēgumā tiks organizēts erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pielietot savas jauniegūtās zināšanas, lai sacenstos savā starpā.

Visa aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti fakti un video par inženierzinātnēm ir pieejami sekojot līdzi www.facebook.com/projektsezis un Instagram: #projektsezis.