Erasmus +

2023./24.m.g.

LAIMĪGI SKOLOTĀJI=VEIKSMĪGI SKOLĒNI

Erasmus+ KA1 projekta “Happy Teachers Make Great Students” Nr: 2022-1-LV01-KA122- SCH-000073374 ietvaros šajā mācību gadā 6 VPKV pedagogi piedalījās starptautiskos apmācības kursos, guva jaunas  zināšanas un pieredzi, cēla savu kompetenci un dalījās ar kolēģiem, organizējot savstarpējās mācības šādos virzienos.

 

1.mērķis – meklējot veidu, kā stiprināt pedagogu un izglītojamo psihoemocionālo labsajūtu, kas palīdz skolotājiem attīstīt labāku emocionālo līdzsvaru, uzlabot koncentrēšanās spēju un mazināt stresu un kopumā pozitīvi ietekmē skolotāju darbu un attiecības ar skolēniem, jo skolotāju labsajūta un skolēnu rezultāti ir cieši saistīti. Šī mērķa realizēšanai 2 pedagogi – Ieva Bergmane un Sandra Blumberga izgāja jogas un meditācijas apmācību ‘’Yoga and Meditation for Educators: Be a Great Teacher, Be Your Best Self’’. Šo kursu laikā tika apgūtas prasmes, kā joga un meditācija var palīdzēt kļūt par labu skolotāju:

 • iegūts emocionālais līdzsvars: joga un meditācija palīdz skolotājam apzināti un efektīvi pārvaldīt savas emocijas, pārvarēt stresu un spriedzi;
 • gūta izpratne par savu lomu un mērķiem: joga palīdz skolotājiem gūt dziļāku izpratni par savu darbu. Tas ietver izpratni par savu rīcību un attieksmi, kā arī apzinātu pieeju pedagoģiskajiem mērķiem;
 • uzlabotas attiecības ar skolēniem: praktizējot jogu un meditāciju, skolotāji attīsta empātiju un izpratni par skolēniem, kas uzlabot attiecības un saziņu klasē, ļaujot skolotājiem labāk saprast skolēnu vajadzības un rīcības motīvus.

Emocionālā inteliģence, konfliktu menedžments un mobinga prevencija ir būtiski elementi, kas ievērojami uzlabo skolēnu labsajūtu, vairo iekļaušanu. Divi  pedagogi – Agnese Kārkliņa un Sangrita Upeniece apguva metodiku ‘’Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention’’ un jaunas idejas:

 • par empātiju un sapratni: mācot skolēniem attīstīt emocionālo inteliģenci, īpaši empātiju un sapratni, tiek veicināta labāka savstarpējā izpratne un komunikācija, kas palīdz novērst konfliktus un uzlabot attiecības;
 • saziņu un izpratni: izpratne par mobinga radītajiem riskiem un veidiem, kā to novērst, ir svarīga mobinga prevencijā;
 • kolektīvo atbildību: kolektīvā līdzatbildība skolēniem māca cieņu pret citiem, kas ir svarīgs aspekts mobinga prevencijā.
 1. mērķis – pakāpeniska 5 patstāvīgās mācīšanās soļu integrācija VPKV, ievērojot ikviena skolēna individuālās attīstības vajadzības, mērķtiecīgi virzot uz pašvadītu mācīšanos un paškontroles iemaņu pilnveidi, uzņemoties atbildību par paveikto tika realizēts 1 pedagoga – Ilonas Incenbergas apmācības kursā ‘’Web Solutions for the Classroom’’, kur sadarbībā ar dažādu Eiropas valstu kolēģiem tika gūta praktiska pieredze dažādu IT rīku lietošanā, kā arī apgūta metodika, kā mācīt skolēnus pa soļiem, jo IT rīki ir elastīgi un pielāgojami ikvienam, nodrošinot individuālu pieeju mācību procesam. Tie sniedz skolēniem iespēju būt aktīviem dalībniekiem savā mācīšanās pieredzē, tādējādi veicinot pašvadītu mācīšanos un paškontroli.
 2. mērķis – VPKV mācību procesa individualizācija un diferenciācija realizēts 1 pedagoga Ineses Reisas kursu apmācībā ‘’Experiential Learning in Tenerife: Through Nature and History’’. Kursos apgūtās zināšanas par mācīšanās pieredzi caur dabu un vēsturi piedāvā bagātīgu un daudzveidīgu bāzi mācību procesa individualizēšanai un diferencēšanai VPKV. Šāda veida pieeja uzlabo skolēnu interesi un motivāciju, ņemot vērā viņu individuālās vajadzības un mācību stilu.
 • Mācības dabā: vides izmantošana, āra aktivitātes, dabas vērošana ļauj skolēniem piedalīties praktiskās aktivitātēs, kas pielāgotas viņu individuālajām spējām un interešu jomām.
 • Vēstures stāsti, ‘’dzīvā vēsture’’, radošo uzdevumu, projekta darbu izstrāde ļauj pielāgot mācības saskaņā ar skolēnu interesēm un spējām.
 • Diskusijas par aktuālajiem jautājumiem: izmantojot dabas un vēsturisko kontekstu, VPKV mācību procesā rīko diskusijas un debates, ļaujot skolēniem paust savu viedokli un dalīties ar to, veicinot unikālas mācības ikvienam skolēnam.

2022./23.m.g.

Erasmus+ apmaiņas projekts Rumānijā “Business Makers”

 1. septembrī sākās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Skolēnu Pašpārvaldes pārstāvju 12 dienu piedzīvojums Rumānijā, kur piedalījāmies Erasmus+ ietvarosvveidotajā jauniešu apmaiņas programmā “Business Makers”. Šajā programmā piedalījās 6 Eiropas Savienības valstu komandas no Spānijas, Čehijas, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas un Latvijas.

19. oktobrī Katrīna un Mārtiņš (no 12.klases) vidusskolas skolēniem stāstīja par gūto pieredzi apmaiņas braucienā:

“Neformālo mācību dienas pavadījām kalnu pilsētiņā Vatra Dornei, Rumānijas ziemeļos. Cilvēku skaita ziņā tā ir līdzīga Kuldīgai. Pirmās sajūtas bija tādas, ka esam iesviesti 20 gadus senā pagātnē. Piedzīvojām interesantas sajūtas, kuras mūsu vecuma jauniešiem ir svešas, piem. brauciens grupas autobusā IKARUS.

Ar dažādiem biznesa aspektiem mūs iepazīstināja caur praktiskām spēlēm un grupu darba metodēm.  Ikdienā sazinājāmies angļu valodā, tāpēc ikvienam nācās izvērtēt savas svešvalodas prasmes sazinoties ar citu valstu jauniešiem. Iepazināmies un iepazīstinājām citus ar biznesa veidošanas plusiem un mīnusiem katrs savā valstī, devāmies iepazīt tuvākās apkaimes uzņēmējus. Savas spējas nācās pārbaudīt arī pārgājiena laikā kalnos, kur kalna galotnē septembra mēnesī sastapāmies ar ziemu un sniegu.

Katru vakaru bija  “tradicionālie/kultūras vakari”, kur katras valsts jaunieši iepazīstināja pārējos dalībniekus ar savas valsts kultūru, tradīcijām, mūziku, dejām, spēlēm, ēdienu, prezidentiem un daudz ko citu. Piemēram, Rumānijas vakarā iepazināmies ar rumāņu tautastērpiem, deju soļiem un faktu, ka modes nams ”Dior” vienā no savām kolekcijām bija kopējis rumāņu tradicionālo apģērbu. Latviešu kultūras vakarā iepazīstinājām gan ar faktiem, par kuriem lepojamies Latvijā, gan iemācījām latviešu tautas deju “Plaukstiņpolku”, gan interesentiem pastāstījām par iespējām un jauniešu aktivitātēm VPKV, gan pacienājām ar dažādiem tradicionāliem gardumiem.

Čehu vakarā tikām iepazīstināti ar viņu bēdīgi slaveno laimi uz prezidentiem, kuri mīl stiprākus dzērienus, poļu jaunieši mūs iepazīstināja ar viņu tipisko “jubilāru spēli”, kas tiek spēlēta lielākoties visos viņu svētkos, Bulgārijas pārstāvji demonstrēja un iemācīja viņu tautas dejas soļus.

Lieki piebilst, ka bulgāri mūs patīkami pārsteidza ar saviem sagādātajiem nacionālajiem ēdieniem. Kultūras vakarus noslēdza Spānijas komanda ar viņu pašu cepto svētku pīrāgu un saldumiem. Bija iespēja apgūt roku kustības, kas raksturīgas spāņu dejās. Spāņu mūziku baudījām vakara garumā.

Aktivitāšu laikā arī guvām dažādas atziņas, jo šāda veida Erasmus+ projekta pieredze lielākajai daļai no mums bija pirmo reizi. Sapratām, kā tas ir dzīvot kopā ar tik daudziem cilvēkiem, kā ir runāt citā valodā, kā globalizācija un vēsture spēj mūs vienot.

Pēc pieredzētā paskatījāmies uz Latviju (mūsu mājām) no cita skatu punkta un sapratām, ka ir jāprot novērtēt tas, kādas iespēja mums ir dotas šeit.

Ja uzdosiet jautājumu, vai ir vērts braukt šādā projektā, tad atbilde būs: “JĀ!”. Tā ir ļoti vērtīga pieredze jebkuram cilvēkam un jebkurā dzīves jomā. Tas ir veids, kā labāk iepazīt sevi. Katrā piedzīvojumā – pozitīvā vai negatīvā, mēs gūstam dzīves pieredzi. Svarīgi pašiem prast saskatīt guvumu, izzināt savas iespējas, gūtās idejas un pieredzi izmantot savos dzīves tuvākajos un tālākajos mērķos!”

Skolas facebook profilā atrodama galerija, kurā pievienotas vairāk fotogrāfijas.

Apmaiņas projekts tika izstrādāts un īstenots sadarbībā ar šādiem partneriem: Asociatia Pro Civis Dorna (Romania); High on Life (Spain); SDRUZHENIE WALK TOGETHER (Bulgaria); Logos (Poland); EUROPEAN YOUTH CENTRE BRECLAV (Czechia); Kuldīgas jauniešu biedrība Kaktuss (Latvia).

Jauniešus projektā atbalsta Sangrita Upeniece, direktores vietniece audzināšanas darbā

Laimīgi skolotāji = izcili skolēni

Happy Teachers make Great Students

Erasmus + KA1 projekts “Personu mobilitāte mācību nolūkos”

Nr: 2022-1-LV01-KA122- SCH-000073374

Projekta pamattēmas: labizjūta (well-being), iekļaušana (inclusion), digitalizācija (digitization)

Projekta mērķi

 1. Pedagogu un izglītojamo psihoemocionālās labsajūtas stiprināšana.

OECD jaunākie pētījumi pierāda, ka skolotāju labsajūta un skolēnu rezultāti ir cieši saistīti,  svarīgs iemesls, kādēļ strādāt pedagoģisko darbu, ir pārliecība, ka pozitīvas pārmaiņas var labvēlīgi ietekmēt jauniešu dzīvi.

Kā norāda psihologs, labsajūta eksperts Hjū Klenčs (Hugh Clench, OLT International), ir dažādi labsajūtas  izaicinājumi, ar kuriem saskaras skolēni un skolotāji, piemēram, kognitīvā labsajūta, emocionālā, sociālā, fiziskā, garīgā labsajūta u.c.

Problēmas jebkurā no šīm kategorijām var novest pie tā, ka cilvēks piedzīvo stresu, kas var izpausties kā depresija, nemiers vai izdegšana, ja problēmas atstāj neatrisinātas. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu skolotāju labsajūtas uzlabošanos, plānojam pilnveidojot skolas darbu šādos virzienos:

 1. a) izrādīt skolas darbiniekiem atzinību par labi paveiktu darbu;
 2. b) nodrošināt atbalstu no kolēģu vidus – koučinga un mentoringa iespējas;
 3. c) stimulēt savstarpējās pieredzes apmaiņu un sadarbību;
 4. d) investēt personāla attīstībā.

Nevienam nav iespējams vienmēr būt laimīgam un pilnīgā līdzsvarā. Cilvēki ar lielisku pašsajūtu tāpat piedzīvo spriedzi un neapmierinātību, taču viņiem ir arī fiziski un emocionāli resursi, lai stātos pretī grūtībām, ar kurām viņi saskaras, un, tiklīdz viņiem ir izdevies tās pārvarēt, viņi var justies lepni, atalgoti un apmierināti.“Labsajūta ir pilnīga ķermeņa, prāta un gara integrācija. Apziņa, ka viss, ko mēs darām, domājam, jūtam un kam ticam, ietekmē mūsu labsajūtu.” (Greg Anderson, izglītības psihologs, Lielbritānija)

 1. Pakāpeniska 5 patstāvīgās mācīšanās soļu integrācija VPKV, ievērojot ikviena skolēna individuālās attīstības vajadzības, mērķtiecīgi virzot uz pašvadītu mācīšanos un paškontroles iemaņu pilnveidi, uzņemoties atbildību par paveikto.

Mūsdienu sabiebrībā bērnu audzināšanas jautājumiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tas ir sabiedriski aktuāls temats, par ko teju ikvienam ir viedoklis. Nav pārsteidzoši, ka arī bērnu akadēmiskā trauksme ir lielāka kā agrāk. Pieaug sabiedrības cerības, ka skolēnu sasniegumi būs augstāki, jo ir investēts mācību vides, mācību materiālu, pedagogu sagatavošanā. Taču skolēnu ikdienas mācību rezultāti neuzrāda būtisku izaugsmi, ko mēs varētu sagaidīt, ņemot vērā viņu izglītībā veiktos ieguldījumus.

Rezultāts ir atgriezeniskās saites cilpa, kurā cerības pārsniedz spējas, un vecāki pārlieku iesaistās sava bērna ikdienas mājas darbos vai pilnībā neinteresējas par savu bērnu skolas gaitām. Vēlme pēc augstiem vērtējumiem aizsedz nepieciešamos ieguldījumus izglītojamā ilgtspējīgā mācību procesā – jēgpilnā mācību satura apguvē, iegūto prasmju, iemaņu pārnesē uz reālo dzīvi, kā arī pašvadītās mācībās, kur skolēns ir spējīgs darbināt un lietot domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai sistemātiski orientētu sevi uz personisko mācību un vēlāk dzīvē darba, personisko mērķu sasniegšanu.

Skolēnu neprasme būt patstāvīgiem visvairāk izpaužas stundas līmenī, kur skolēni neprot risināt situāciju, kad stundā kaut ko nesaprot vai neprot izdarīt. Plānojam sistemātiski nostiprināt skolēnos ieradumu risinājumus mācību situācijām vispirms meklēt pašiem un tikai pēc tam, ja vajadzīga palīdzība, griezties pie skolotāja. Lai to iemācītu, plānojam izmantojām skolēniem piecu soļu pašvadītas mācīšanās stratēģiju “5 patstāvīgās mācīšanās soļi”.

Pieci patstāvīgās mācīšanās soļi

 1. Lasi un mēģini darīt.
 2. Nesaprati – lasi vēlreiz!
 3. Meklē palīdzību kladē, atgādnē, grāmatā.
 4. Jautā pēc palīdzības klasesbiedram.
 5. Jautā skolotājam.

“Kamēr mēs turpināsim godināt atzīmes par mācīšanos, punktus par intelektuālo drosmi un pārbaudāmus faktus par zināšanu pielietošanu, bērni mums nekad neticēs. kad mēs viņiem sakām, ka mācīšanās ir vērtīga pati par sevi. Galu galā skolotāji, vecāki, skolēni un visa izglītības sistēma cieš no šī pašreizējā scenārija.’’ (Grāmatas “Neveiksmes dāvana” autore Džesika Lahija, speciālais pedagogs, ASV)

 1. VPKV mācību procesa individualizācija un diferenciācija.

Mācību procesa diferenciācija un individualizācija  ir metodiski, didaktiski un organizatoriski pasākumi, ar kuru palīdzību mācības tiek pielāgotas izglītojamo grupas spējām, motivācijai un talantiem. Veicot VPKV mācību procesa  iekšējo diferenciāciju, izglītojamo grupām plānojam piedāvāt atšķirīgus uzdevumus, kuri atbilst viņu spējām un interesēm.

Lai nodrošinātu VPKV mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju – pedagogu profesionālā darbība izglītības procesā, ņemot vērā izglītojamo vajadzības, domāšanas veidu, motivāciju un diferenciācijas pamatprincipus (iekļaujoša mācību vide, kvalitatīvs mācību saturs, atbilstoša snieguma vērtēšana, atbilstošs mācīšanas process un skolēnu mācīšanās vadīšana un klases ikdienas darbību pielāgošana, plānojam izmantot dažādas didaktiskas, metodiskas un organizatoriskas pieejas un paņēmienus (piemēram, pāru un grupu darbi, tradicionāls, multidisciplinārs un starpdisciplinārs mācību process, formālās, neformālās izglītības metodes, grafiskie organizatori utt.)

Projekta gaitā plānojam 6 VPKV pedagogu mācības tālākizglītības kursos dažādās Eiropas valstīs.

 1. Pedagogu tālākizglītības kursi ‘’MINDFULNESS – Breathing Technique that is changing the 21st Century Classroom’’ plānoti ar mērķi pievērst pedagogu uzmanību stresam mācību klasēs un izglītot skolas darbiniekus par stresa mazināšanas veidiem, iekļaujot mācību procesā optimismu un pozitīvu domāšanu. Kursu organizatori koncentrēsies uz skolotāju rakstura stipro pušu veidošanu, kas savukārt uzlabos iespējas veidot skolēnu personību, sekmēs viņu pašpārliecinātību un līderību.

Uzmanība tiks vērsta uz to, kā padarīt laimīgākus skolotājus, kuri dzīvo un strādā šobrīd un ir gatavi izmantot elpošanas paņēmienus, lai mazinātu iebiedēšanu un bailes no eksāmenu kārtošanas skolēnu vidū.

 1. ’Happy Teachers make Great Students: The Psychology of Teaching’’ pedagogi apgūs drāmu kā mācību metodi, lai veidotu drošu vidi un motivējošu atmosfēru klasē un rosina gan skolotāju, gan izglītojamos aktīvi iesaistīties mācību procesā. Kursu gaitā tiks izaicināts skolotāju radošums, lai palīdzētu viņiem izveidot pozitīvu gaisotni, kurā skolēni domā ārpus rāmjiem un nevairās no grūtībām.

Uzsvars tiks likts uz spēlēs balstītu apmācību, lai padarītu mācības aizraujošas,  attīstītu skolēnu prasmes,  līderības un kopības sajūtu.

 1. Kursi ‘’Innovative Methodologies for Teaching & Learning’’ plānoti pieredzējušiem VPKV skolotājiem, kuri jūt nepieciešamību paplašināt savu līdzšinējo mācību metožu klāstu  un vēlas ieviest jauninājumus mācību stratēģijās, izmantojot 21. gadsimta mācīšanas un mācīšanās metodoloģijas (piemēram, universāls mācīšanās dizains, digitālo kompetenču ietvars, spēlē balstīta mācīšanās, projektā balstīta mācīšanās, radošums, sadarbība, komunikācija, kritiskā domāšana).
 2. ”Addressing Academic, Socio-Emotional and Behavioral (SEB) Needs of All Students” kursu dalībniekiem plānots iepazīties ar inovatīvām metodēm klasvadībā – pozitīva klasvadība (I līmenis), kurā tiek izmantotas preventīvas stratēģijas, un reaktīva prakse (II līmenis), kas atbalsta un reaģē uz skolēnu sociālajām, emocionālajām un uzvedības vajadzībām un izaicinājumiem klasēs. Dalībnieki arī uzzinās par III līmeni, kurā tiek apspriests, kā intensificēt un individualizēt praksi, kas ietver turpmāku atbalstu, lai apmierinātu atsevišķu skolēnu īpašās vajadzības. Kā liecina ziemeļvalstu izglītības prakse, skolēni savu potenciālu attīsta labāk, ja viņi to dara kopā nevis atsevišķi.
 3. ‘’ The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches, Classrooms as Teams’’ – stratēģijas, kā veicināt jauniešu spēju uzņemties atbildību un pieņemt autonomus lēmumus, – komandas koučingu un komandas mācīšanos –, lai izveidotu uz sadarbību balstītu mācību vidi, kas attīsta skolēnu individuālos talantus.
 4. ”Coaching and Mentoring to Support Teachers” kursu dalībnieki apgūs mentoringa pamatprincipus un paņēmienus, kā arī attīstīs dažādas prasmes, kas nepieciešamas kontakta veidošanai, profesionālai komunikācijai, stundu vērošanai klasē, aktīvās klausīšanās prasmes pilnveidei un atgriezeniskās saites veidošanai.

Plānotais sasniedzamais rezultāts VPKV projekta realizēšanas gaitā

Pedagogi būs apguvuši dažādas prasmes, kas cels viņu konkurētspēju:

 • dzīvot laimīgāku, piepildītāku dzīvi, kā arī būs apguvuši paņēmienus, kā atbrīvot spriedzi un stresu, lai koncentrētos uz skaisto, labo, kas ir katra cilvēka dzīvē;
 • izpratīs 21. gadsimta pedagoģijas galvenās iezīmes;
 • būs gatavi izmantot projektu metodi savā mācību darbā;
 • pieņemt tehnoloģijas, lai diferencētu un individualizētu skolēnu mācīšanos;
 • iesaistīt skolēnus kopīgā mācību procesa organizēšanā klasē;
 • problēmas risināt radoši;
 • veidot stundu plānus un aktivitātes, izmantojot 21. gadsimta pedagoģiju;
 • izmantot rubrikas, lai novērtētu kompetencēs balstītas pedagoģijas mācīšanās rezultātus;
 • izprast skolotāja un skolēna lomu komandas mācībās;
 • definēt klases vadības pamatprincipus, lai izveidotu pozitīvu mācību vidi klasē;
 • veidot mācību vidi, kas atbalsta komandas mācīšanos;
 • atšķirt mentoringu un citus skolotāju atbalsta, supervīzijas veidus;
 • formulēt jautājumus, kas palīdz pašrefleksijai, profesionālajām diskusijām, pašvērtējumam u.c.