Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs uzsāks 1. martā plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00).

Iesniegumi, kas elektroniski tiks iesniegti līdz 1. marta plkst. 8.00, netiks izskatīti, jo tiks uzskatīti par iesniegtiem pirms termiņa.

Lai gan valdība pagarināja ārkārtējo situāciju valstī līdz 6. aprīlim, pašvaldība, izprotot vecāku vēlmi laikus pieteikt bērnus mācībām skolā, pieteikumu pieņemšanu organizēs jau martā, aicinot vecākus iespēju robežās izmantot elektronisku pieteikšanos un klātienē uz skolām nenākt.

Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, tad ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi – vecākiem tikai jāatceras, ka piecu dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

2021./2022. mācību gadā 1. klasē audzēkņus uzņems šādās novada skolās:
• Kuldīgas 2. vidusskolā (vienu 1. klasi vispārējās pamatizglītības programmās un pēc pieprasījuma speciālās izglītības programmās), e-pasts: kuldiga2vsk@kuldiga.lv ;
• Kuldīgas Centra vidusskolā (trīs 1. klases), e-pasts: kcv@kuldiga.lv ;
• V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (trīs 1. klases), e-pasts: vpkvskola@kuldiga.lv
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – (vienu 1. klasi), e-pasts: kmhzv@kuldiga.lv ;
• Vilgāles sākumskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: vilgalesskola@kuldiga.lv ;
• Vārmes pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: varmesskola@kuldiga.lv ;
• Turlavas pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: turlavasskola@kuldiga.lv ;
• Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: kabilesskola@kuldiga.lv ;
• Ēdoles pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: edolesskola@kuldiga.lv ;
• Laidu pamatskolā (vienu 1. klasi), e-pasts: laiduskola@kuldiga.lv .

Priekšrocības noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas jau mācās konkrētajā izglītības iestādē. Citu pašvaldību iedzīvotājiem šajā laikā izņēmumi pieļaujami konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērniem un bērniem, kuriem konkrētajā skolā mācās brāļi un/vai māsas.

Uzsākot bērnu reģistrāciju attiecīgās dienas plkst. 8.00, iestādes atbildīgā persona pārbaudīs elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu atsūtīto pieteikumu skaitu un to secību un tad rindas kārtībā veidos sarakstu, tajā pamīšus iekļaujot vienu bērnu no elektroniski pieteiktajiem, nākamo no klātienē pieteiktajiem bērniem, līdz visi klātienē vai elektroniski pieteiktie bērni ir iekļauti sarakstā. Pēc tam secīgi tiek reģistrēti bērni, kuri pieteikti gan elektroniski, gan klātienē, ņemot vērā pieteikumu saņemšanas laiku.

Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējušie bērni jāpiesaka 1. klasē līdz 2021. gada 30. aprīlim.

No 2021. gada 3. līdz 31. maijam brīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīves vietas. Piesakot bērnu pēc 2021. gada 31. maija, neatkarīgi no dzīves vietas tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas. 
Skatījušies
web counter