Laiks rit, pasaule mainās, tai līdzi mainās arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (VPKV) – skola, kura jau šobrīd realizē kompetencēs balstītu mācību saturu. Pedagogu kolektīvs mērķtiecīgi ir guvis zināšanas, pilnveidojis meistarību un uzkrājis pieredzi, lai ar 2020./2021.m.g.veiksmīgi sāktu realizēt jauno mācību standartu 1., 4., 7. un 10.klasē.

Vērtības

 • VPKV vērtību sistēmu veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, vecāki, administrācija, tehniskais personāls;
 • mēs ļoti lepojamies ar ikvienu mūsu skolēnu, viņa panākumiem mācībās, sportā, sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs;
 • nākamajā mācību gadā VPKV mācību un audzināšanas darbā akcents būs uz vērtībās balstītu izglītošanos.

Pieredze un pārmaiņas

Mūsu skolotāji:

 • izmanto mācību metodes un paņēmienus, kas palīdz saskatīt un attīstīt katra skolēna individuālo talantu un potenciālu, veicināt skolēna individuālo izaugsmi;
 • regulāri pilnveido zināšanas un profesionālās iemaņas, apmeklējot dažādas lekcijas, kursus, seminārus, nometnes, un citus izglītojošus pasākumus, attīsta svešvalodu zināšanas piedaloties starptautiskajos Erasmus+ projektos;
 • mērķtiecīgi sagatavo skolēnus dalībai pilsētas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
 • regulāri seko līdzi skolēnu mācību rezultātiem un dalās savā profesionālajā pieredzē ar pilsētas un novada skolotājiem, vadot atklātās stundas, pedagoģiskās prakses un organizējot kursus Kuldīgas novada skolu pedagogiem;
 • savstarpēji sadarbojas, veidojot integrētās un starpdisciplinārās stundas,
 • strādā augstskolās kā vieslektori;
 • vada mācību priekšmetu jomas novadā;
 • izvirza augstus mērķus sev un saviem skolēniem un palīdz šos mērķus īstenot.

           Mūsu skolēni:

 • ir radoši un patstāvīgi;
 • rīko dažādus pasākumus un konkursus, veido filmas, raksta dzeju un dziesmas;
 • ir zinoši un erudīti;
 • saņem īpašās liecības par labām un teicamām sekmēm;
 • regulāri gūst panākumus Kuldīgas novada un valsts olimpiādēs:

2019./2020.m.g. Kuldīgas novada mācību olimpiādēs iegūtas 56 godalgotas vietas un atzinības;

 • /20.m.g. ar izciliem panākumiem piedalījās konkursos: “Publiskā uzstāšanās māksla”, “Latvijas dārgumi un vērtības”, “Gribu būt mobils”, “Skaļās lasīšanas konkurss”, “Skatuves runas konkurss”,  “Titāns” Ya-Le ekonomikas konkurss,  “Pagasts. Pilsēta.Valsts.” “Bebr’s”, “Prezidenta runa”, “Teci, teci valodiņa”, “Sporto visa klase.”

          Mūsu skola:

 • attīstās, aug un ir gatava pārmaiņām;
 • ar 2020.gada 1.septembri 1., 4., 7. un 10.klasēs tiks realizēts jaunais izglītības standarts un saturs;
 • tiks piedāvāti jauni mācību priekšmeti, kā dizains un tehnoloģijas, teātra māksla, inženierzinātnes, valsts aizsardzība un  papildus sporta stundas;
 • atbilstoši mūsdienu prasībām atbalstīta datorikas apguve jau no 1.klases;
 • veidotas mācību stundas starpdisciplinārajā pieejā, attīstot skolēnos tādas prasmes kā kritiskā domāšana un medijpratība;
 • jaunajiem vidusskolēniem tiks piedāvāti 4 izvēles kursi vai iespēja veidot savu kursu:
 • Veselībā un vides zinātnēs – padziļinātie mācību priekšmeti: bioloģija, ķīmija, sociālās zinātnes.
 • Inženierzinātnēs un tehnoloģijās – padziļinātie mācību priekšmeti: fizika, programmēšana, matemātika.
 • Humanitārās zinātnēs un kultūrā – padziļinātie mācību priekšmeti: sociālās zinātnes, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda.
 • Uzņēmējdarbībā un sabiedrības pārvaldībā – padziļinātie mācību priekšmeti: sociālās zinātnes, latviešu valoda, matemātika vai svešvaloda.

Specializētie mācību priekšmetirobotika, tehnoloģijas un dizains,  uzņēmējdarbības pamati, kolektīvā muzicēšana, valsts aizsardzības mācība, trešā valoda (vācu), psiholoģija vai publiskā uzstāšanās māksla. 

Komanda

Skolā strādā 62 pedagogi. Atbalsta komanda- psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, karjeras konsultants, skolotāja palīgi. Katru gadu skolotāju kolektīvs papildinās ar jauniem skolotājiem, kuri par savu pirmo darba vietu izvēlas VPKV. 2019./20. mācību gadā darbu uzsāka divi jaunie skolotāji. Plānots, ka arī 2020./21.m.g. skolotāju komandai pievienosies jauni kolēģi, kuriem iejusties skolas kolektīvā palīdzēs pieredzējis mentors. 

Vide veido personību. VPKV top par skolu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte.

Talantu izkopšana un attīstīšana:

 • ģitāristu ansamblis
 • vokāli instrumentālie ansambļi
 • dažādu vecuma grupu kori
 • tautiskās dejas “Pūpoliņi”
 • teātra pulciņš
 • projekta „Junior Achievement” ietvaros iespēja izveidot savu mācību uzņēmumu
 • projekts “Sporto visa klase”
 • projekts “MOT” stiprina jauniešu drosmi un izpratni par dzīvi
 • dalība “Erasmus+” projektos
 • projekts ‘’EZIS” inženierzinātņu apguves popularizēšanai
 • sadarbībā ar CSDD projekts “Gribu būt mobils!”
 • “Jauno fiziķu skola”
 • projekts “Latvijas skolas soma’’
 • Veselību veicinošu skolu tīkla pasākumi

Skolēnu pašpārvalde:

 • skolas dzīves plānošana
 • sadarbība ar skolēniem, skolas vadību, vecākiem un skolotājiem
 • pasākumu organizēšana un vadīšana

Attīstību un izglītošanos veicinoša vide:

 • moderna multifunkcionāla konferenču zāle
 • mūsdienīgi aprīkoti kabineti un laboratorija
 • bibliotēka un lasītava
 • labiekārtoti gaiteņi
 • sakopts skolas pagalms
 • skapīši 7.-12.klašu skolēniem
 • sporta halle, stadions
 • lifts personām ar īpašām vajadzībām
 • pagarinātās dienas grupa un Brīvā laika centrs sākumskolas skolēniem

Ēdināšana:

 • silts ēdiens, kas tiek gatavots skolas ēdnīcā
 • launags sākumskolas skolēniem

 

Vēlies pievienoties mūsu komandai?

Informācija par uzņemšanu visās klašu grupās  https://vpkv.kuldiga.lv/uznemsana/

Uzņemšana 2020./21.m.g. 10.klasē no 1.jūnija līdz 16.jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti skolēniem:

 1. vecāku/aizbildņa iesniegums
 2. apliecība par pamatizglītību un sekmju lapa (kopijas, uzrādīt oriģinālus);
 3. medicīnas dokumenti (bērna medicīniskā karte 026/u).

Uzņemšanas komisija t. 27020675 (G.Krūkliņa – karjeras konsultants).

Informācija skolas administrācijā  t. 633500004, direktora vietnieki.

Priecāsimies par ikvienu, kurš pievienosies

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas saimei!

Atrodi savu izaugsmes iespēju!