Kontakts

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekts “Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība”.

Projekta mērķis: Veicināt iekļaujošu sabiedrību Kuldīgas novadā, pilnveidojot un sekmējot V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku labbūtību, prasmju un iemaņu attīstību.

Iesaistot jauniešus pilsoniskās iniciatīvas 6 nodarbību cikla aktivitātēs, tiks veicināta kolektīva saliedētība, neformālās aktivitātēs rodot jauniešos izpratni par labdarības nozīmi, laužot aizspriedumus sabiedrībā. Tādā veidā radīsim ilgtspējīgu ietekmi uz jauniešu apziņu, veicinot iekļaujošu sabiedrību.

Aktivitāšu laika līnija:

1. IEVADSEMINĀRS (Septembris)

2. “Iekāp cita kurpēs” (Oktobris)

3. Hobiju tirdziņš “Nebaidies – pamēģini” (Oktobris)

4. Hobiju tirdziņš “Darbosimies kopā ar prieku” (Novembris-Decembris)

5. Labdarības pasākums “No sirds uz sirdi” (Decembris)

6. Izvērtēšanas posms (Janvāris)

Projekta ietekme un ilgtspēja: Projekta īstenošana būs nozīmīgs ieguvums pašpārvaldes darbā. Ar šo projektu tiks stiprināta V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde kā vienots kolektīvs – izzinātas komandas biedru stiprās puses, veicināta sadarbība savā starpā, attīstītas organizatoriskās prasmes, saprasta labdarības nozīme – tas palīdzēs organizēt dažādas aktivitātes skolas jauniešiem (vieglāk sadalīt pienākumus, kvalitatīvāks un efektīvāks aktivitāšu plānošanas process, atbalstošs, saliedēts kolektīvs…), kā arī dalībniekos tiks stiprināta izpratne par labdarības nozīmi, kur ikviena darbība ir tendēta uz gatavību dalīties ar savu privāto labumu kopējai labbūtībai. 

Projekta sasniedzamie rezultāti: Projekta gaitā ikviens projekta dalībnieks gūs jaunas zināšanas, varēs atklāt sevī jaunas īpašības, aktivitātēs un sarunās attīstīt pozitīvo domāšanu, mācoties vienam no otra. Projekta veiksmes indikators būs vienots, saliedēts, ģimenisks kolektīvs, par ko liecinās gan kolektīvie pasākumi, gan aktivitātes skolas vidē, gan dažādu izaicinājumu risināšana, uzlabojot V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnu labbūtību, kā arī stiprināta sadarbība starp NVO pārstāvjiem, kas, realizējot dažādus projektus un pasākumus, būs izveidojusies kā tradīcija.

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022.-31.01.2023.

Projekta rezultāti: Projekts veicināja Skolēnu pašpārvaldes jauniešu saliedētību. Jauniešos attīstīja prasmes strādāt komandā, tādējādi attīstītas arī sadarbības un komunikācijas prasmes. Projekta laikā, iesaistoties radošajās darbnīcās, apgūtas jaunas rokdarbu prasmes. Attīstīta prasme diskutēt, ieklausīties un uzklausīt citu viedokli. Projekta laikā jaunieši kļuva līdzcietīgāki, apzinājās iekļaušanas nozīmi, jo iesaistījās pilsoniskās un sabiedriskās līdzdalības aktivitātē, iesaistoties un īstenojot labdarības akciju, kuras ietvaros norisinājās labdarības tirdziņš, kur savāktie līdzekļi 330,40 EUR apmērā tika ziedoti “Kuldīgas Invalīdu biedrībai” tehnisko palīglīdzekļu iegādei.